آنها در نیمه نهایی با کلر روبرو خواهند شد – Grange Learn


کلر به شکست دیروز خیره شد – با ۶ امتیاز عقب افتادن در ۱۵ دقیقه مانده به پایان بازی و بسیاری از نام های بزرگ در تلاش برای تأثیرگذاری. اما با تیمی که به سادگی به آنها اجازه نمی داد فصل را به پایان برسانند، آنها در نهایت قدرت لازم را برای مقابله با چالش شجاع وکسفورد داشتند.

در ۳۰ ثانیه اول اجرای کلر بود که وکسفورد از تونیک اصلی جک اوکانر لذت برد.