افزایش تعداد کارمندان برای سایر کارفرمایان – اخبار موزیکال


کویت: افزایش تعداد کارگران با سایر کارفرمایان

کویت: افزایش تعداد کارگران با سایر کارفرمایان

مقامات به افزایش تخلفات کارگری توسط کارگرانی که برای کارفرمایان غیر از حامیان خود کار می کنند، اشاره کردند. بر اساس گزارشی، PAM اعلام کرد که افزایش تعداد کارگرانی که از محل کار واقعی خود فرار می کنند قابل توجه بوده و منجر به افزایش هزینه های نیروی کار خواهد شد.

خواندن- کویت از مردم می خواهد که نمادهای دگرباشان جنسی را گزارش دهند

PAM با همکاری وزارت کشور، کمپاین گسترده ای را به عنوان بخشی از کمپین جاری وزارت کشور راه اندازی خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که از هر کارگر مراقبت می شود. هر کارگری که توسط دیگران استخدام شود بلافاصله اخراج می شود و مجازات پناهندگان کارگران فراری تشدید می شود.