اگر پروتکل شمالی به قانون تبدیل شود، شرکت های ایرلند شمالی دسترسی به بازار واحد را از دست خواهند داد


ماروس سفکوویچ، نایب رئیس اتحادیه اروپا گفت که اگر نقض پروتکل ایرلند شمالی توسط بوریس جانسون به قانون تبدیل شود، شرکت های ایرلند شمالی تقریباً به طور قطع دسترسی به بازار واحد اتحادیه اروپا را از دست خواهند داد.

او به دیپلمات سابق اسلواکی توضیح داد که اگر جانسون از سمت خود کنار نرود، برخی از شرکت ها مزایای اقتصادی کلیدی پروتکل را از دست خواهند داد.