بی حسی در هوا معلق است در حالی که مردم عمیقاً رنج دیده در کریزلاو اکنون سعی می کنند غمگین شوند – گنجه لرن


ime از زمان ویرانی روز جمعه در Creeslough ایستاده است، و بی حسی به صورت غبار خاکستری بر روی کوه Muckish در همان نزدیکی آویزان است.