تاخیرهای طولانی در A27 در فالمر به دلیل توقف کامیون – هانی نیوز


کامیون متوقف شده باعث تاخیر شدید در A27 می شود.

A27 تا حدی مسدود است و به دلیل توقف کامیون‌ها در تپه فالمر، قبل از B2123 The Drove (فالمر/روت دین جانکشن) در تپه فالمر توقف می‌کنند و ترافیک در صف وجود دارد.

خبرگزاری AA گزارش می دهد که ازدحام در میدان بدینگهام با تاخیر شدید ۵۱ دقیقه وجود دارد.