تکان دهنده پیتر اوبی غارتگران واقعی نفت را فاش کرد (ویدئو)


پیتر اوبی، نامزد ریاست جمهوری حزب کارگران نیجریه (NLP)، غارتگران واقعی نفت را فاش کرد.

پیتر اوبی در یک گردهمایی در ابوجا فاش کرد که فقط افراد در دولت می توانند نفت را بدزدند زیرا کشتی ها برای حمل و نقل نفت دزدیده شده مورد نیاز هستند و فقط کسانی که در دولت هستند می توانند برای حمل و نقل به کشتی ها دسترسی داشته باشند.

او از این هم فراتر رفت و ارقام تکان دهنده ای از خسارات وارد شده به نیجریه در نتیجه نفت دزدیده شده را ارائه کرد.

بقیه ویدیو را اینجا ببینید

بازدید کنید: newsblenda.com: برای بیشتر..