جلسات تعاملی معاونت توسعه منابع و پشتیبانی با دفاتر پژوهشگاه برگزار شد.


کد خبر: ۱۲۱۵۱۶

تاریخ انتشار: شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ – ۱۱:۰۰

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با سه دفتر زیرمجموعه این سازمان جلسات تعاملی مشترک برگزار کرد.

به گزارش ثریا – محمد علوی تبار، در راستای توسعه تعاملات درون سازمانی و هم افزایی در فرآیندهای عملیاتی، نشست های تعاملی مشترک با دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب نظری ابتدایی و متوسطه، دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی فنی و حرفه ای و اداره کل برگزار شد. دفتر، انتشارات و فناوری آموزش برگزار شد.

این جلسات به صورت تعاملی برای تبادل نظر با کارشناسان و مدیران برگزار شد. در هر یک از این جلسات، مدیران کل ادارات؛ گزارش مختصری از فعالیت های دفاتر خود ارائه کردند و سپس هر یک از حاضرین پیشنهادات و مواردی را در رابطه با بهبود اثربخشی اجرا و فعال سازی فرآیندهای کاری دفتر مطرح کردند.

این جلسات همچنین با حضور مدیر طرح و برنامه، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی و پاسخگویی به موارد مطرح شده و نظر معاونت توسعه منابع در سازمان برگزار شد.

حفظ کرامت انسانی همکاران؛ جذب، حفظ و تکریم نیروی انسانی. بکارگیری نیروهای خارجی توانمند؛ تغییر هزینه های پرداخت شده برای خدمات برون سپاری؛ حل مشکلات جذب استعداد و انتخاب نیروی انسانی جدید برای سازمان. تکمیل کادر اجرایی دفاتر. توجه ویژه به مسائل معیشتی و رفاهی همکاران؛ تجهیز مجتمع های رفاهی در سازمان برای استفاده بهتر همکاران. تشریح وضعیت جریان سازی جوانان و اقدامات سازمان در این زمینه. تعیین وضعیت منابع انسانی سازمان. یکی از موضوعاتی بود که همکاران در این جلسات مطرح کردند.

این جلسات به طور مستمر در پایان هر فصل برگزار می شود.

منبع: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی