“خودتان به نیجریه ای ها در مورد برنامه های خود بگویید، نه از طریق عوامل” – فارس قلم


پیتر اوبی، نامزد ریاست جمهوری حزب کارگر، در مصاحبه با تلویزیون آریس، تمایل خود را برای گفتگو با نیجریه ای ها آشکار کرد و این اقدام باعث شد تا از رقبای خود دور بماند.

پیتر اوبی همچنین تاکید کرد که نامزدهای ریاست جمهوری او باید به تماس های رسانه ها احترام بگذارند و با نیجریه ای ها صحبت کنند، نه اینکه فقط قول هایی بدهند که نمی توانند به آنها عمل کنند.

ویدیو را اینجا ببینید:

برای اطلاعات بیشتر به Newsblenda.com مراجعه کنید…