زنی که قصد داشت لپ تاپ نوح دونوهه را با پول مواد مخدر عوض کند، از زندان فرار کرد.فیلم دوربین مداربسته نمایش داده شده در دادگاه نشان می دهد که او به همراه داریل بال متهم به پیشخوان نزدیک می شود، لپ تاپ را از کیف دستی خود بیرون می آورد و پس از اینکه کارکنان از انجام هر گونه معامله امتناع می ورزند، آنجا را ترک می کنند.