فرار برای اولین بار از زمانی که همه چیز در آنجا ۷۱ سال پیش آغاز شد، به مولینگار بازگشته است. – آموزش کمد


در حالی که Fleadh Cheoil na hÉireann تابستان را با سبکی به پایان می رساند، این هفته آهنگ، رقص و موسیقی به خیابان های مولینگار بازگشته است.

مراسم سالگرد او “بازگشت به خانه” نامگذاری شده است، زیرا این شهر برای اولین بار در سال ۱۹۵۱ میزبان یک میدان در بیش از ۷۰ سال بود.