مدارا کلید پایان دادن به شورش ها برای همیشه است


گفتن یا باور اینکه فقط مردم مثل ما فکر می کنند [like the establishment]اطلاعات روز یکشنبه در مقاله ای آمده است: یا آنها همیشه برای حمایت از ما بودند و بقیه مزدوران و عناصر بیگانه هستند، این فقط شکاف اجتماعی را افزایش می دهد و خود منشأ بحران است.

این روزنامه نوشت: این یک واقعیت انکارناپذیر است که هیچ ایرانی وطن پرستی از آتش افروزی، کشتار و دامن زدن به بحران و تضعیف امنیت و ثبات ملی حمایت نمی کند.

و این روزنامه نوشت: اما هیچ ایرانی نیست که از نشنیدن صدای جامعه، درک درد و رنج و ناتوانی در تحمل… شنیدن صدای مخالف و اعتراض به بدبینی و کفر حمایت کند.

در این مقاله همچنین آمده است: هیچکس نمی‌تواند جامعه ۸۵ میلیونی متکثر را با نظر گروه محدودی اداره کند که دیدگاه‌های دینی آن‌ها حتی از سوی دیگر علمای همین حوزه مورد انتقاد قرار می‌گیرد و این «آیین» را به دین و اعتقاد دینی نسبت می‌دهند.

این مقاله می‌نویسد: اگر می‌خواهیم هر حادثه کوچک یا بزرگی در راستای خواسته‌های دشمنان باعث خشم اجتماعی نشود، باید برای گفت‌وگوی بین نسلی و شنیدن صداهای مخالف آماده باشیم.

این سازمان افزود: فضای قابل تعقیب و انتقاد از دولت و دولت و اعتراضات مدنی… برای همیشه به حوادث شورش، شورش، کشتار و خرابکاری پایان می دهد.

این روزنامه نوشت که بر اساس اظهارات اخیر رئیس جمهور، دولت باید بداند که چگونه اعتراضات و شورش ها را تشخیص دهد.