مرد راش برای رانندگی بدون بیمه هشت امتیاز گرفت


یک جوان ۲۲ ساله به دلیل رانندگی بدون بیمه و گواهینامه BMW 8 امتیاز جریمه شد.

سرخیل احمد، ۲۲ ساله، پس از دستگیری بدون بیمه در کوئینزوی، هاستینگز، توسط قاضی کرولی به پرداخت ۱۶۸۱۶ دلار دستور داده شد.

جرایم ۱۳ آذرماه سال گذشته با سیر مراحل قضایی ثابت شد.

احمد، از جاده نینفیلد، بکسیل، ۶۰۶۶۰ جریمه شد و هشت امتیاز از گواهینامه خود گرفت.

او همچنین باید ۹۰ ۹۰ هزینه دادگاه و ۶۶ ۶۶ اضافی برای خدمات قربانی بپردازد.