مرد متهم به تجاوز جنسی در سخنرانی لوث برای حضور در دادگاه جنایی مرکزی – گانگا لورن


مرد ۲۳ ساله متهم به تجاوز به یک زن در دادگاه کیفری مرکزی محاکمه می شود.

دفتر ادله در اختیار متهم قرار گرفت که روز دوشنبه در دادگاه دروغدا حاضر شد.

او به دو مورد تجاوز جنسی و یک مورد تجاوز جنسی علیه همان قربانی در آدرسی در شرکت متهم است. لوث در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۰.

مدیرکل دادسرای عمومی با بازگشت به محاکمه در جلسه بعدی دادگاه کیفری مرکزی موافقت کرد.

قاضی مک کیرنان اخطار غیرقانونی داد و طبق بند ۵۶ دستور داد قبل از بازگرداندن متهم به ذخیره با شرایط وثیقه مشابه.

کمک حقوقی به یک وکیل، وکیل و وکیل ارشد اعطا شد.

محدودیت های گزارش دهی اعمال می شود.