معنای واقعی LGBTQ + الفبا چیست: – فارس قلم موقع


LGBTQ+ که گاهی LGBTQIA نامیده می شود، افراد الفبای هستند زیرا جامعه دارای گرایش های جنسی زیادی است. در اینجا به شرح مختصری از هویت های جنسیتی می پردازیم: ۱. لزبین: زنی که جذب همجنس گرایان می شود. زن عجیب و غریب ۲. گی: مردی که جذب همجنس گرایی می شود. یک همجنس گرا مرد. ۳. تراجنسیتی: شخصی که انتقال می دهد: […]

حرف الفبای LGBTQ+ واقعاً به چه معناست؟ اولین بار در Newsblenda ظاهر شد.