هزینه اجاره مسکن اجتماعی علیرغم تعهد به توقف دو برابر می شود – Ganja Learn


دولت قرار است ظرف دو سال هزینه اجاره مسکن اجتماعی را دوبرابر کند، هرچند وزیر مسکن قول داد پس از اینکه درموت دزموند آن را “هدر دادن پول مجرمانه” انتقاد کرد، به این عمل پایان دهد.

ارقام که از طریق یک سوال پارلمانی از سیان اوکالاگان، سخنگوی سوسیال دموکرات مسکن به دست آمده است، نشان می دهد که هزینه ایالتی برای اجاره مسکن اجتماعی برای نیمه اول سال ۲۰۲۲، ۳۶.۶ میلیون یورو بوده است، در حالی که برای کل سال ۲۰۲۰، ۳۷ میلیون یورو بوده است. ۲۰۲۱ ۵۵.۳۷ میلیون یورو بود.