واکنش مادر را به محض حضور دخترش در انظار عمومی تماشا کنید (فیلم)


مادری با دیدن یکی از خنده دارترین برنامه ها در یک کنسرت بسیار ناامید شد.

و در حالی که این هنرمند هنوز روی صحنه اجرا می کرد، دختر تصمیم گرفت توجه را در مقابل مادرش و جمعیت جلب کند. دختر به طرز وحشیانه ای در میان مردم می دوید.

او حتی از نشان دادن لباس زیرش هم خجالتی نبود. عکس العمل روی صورت مادرش به خوبی نشان می دهد که او چقدر عصبانی است.

ویدیو را اینجا ببینید.