پس از فاش شدن آمار تکان دهنده تلفات، مادر قربانی مواد مخدر از دولت اسکاتلند خواست تا اقدامات بیشتری انجام دهدتریسی، ۵۳ ساله، یک کارمند پشتیبانی بالینی در NHS گفت: “من واقعاً از این موضوع متعجب هستم. صادقانه فکر می کردم که می توان اقدامات بیشتری برای کمک به کاهش تعداد افرادی که بر اثر مواد مخدر جان خود را از دست می دهند، انجام داد، اما به وضوح این اتفاق نیفتاده است. “