چگونه انزوای طالبان واکنش افغانستان به زلزله را دشوارتر می کند – Ganga Learn


زمین لرزه ویرانگر در شرق افغانستان که منجر به کشته شدن حداقل ۱۰۰۰ نفر و ویران شدن خانه ها در روستاهای دورافتاده در نزدیکی مرز پاکستان شد، بزرگترین چالش پیش روی طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت نزدیک به یک سال پیش است.

او بر گروه افراطی اسلام‌گرا در کشوری فقیر که گرفتار خشکسالی شدید، گرسنگی گسترده و بحران اقتصادی است، حکومت می‌کند و آثار دهه‌ها درگیری هنوز احساس می‌شود.