کراس‌درسسر) جیمز براون نیجریه‌ای به دلیل مرگ ملکه الیزابت گریه می‌کند (ویدئو)


پس از مرگ ملکه انگلیس، ملکه الیزابت، بسیاری از مردم ادای احترامی را در فضای مجازی نوشتند یا به نحوی از مرگ او ابراز نگرانی کردند.

با این حال، جیمز براون، ستیزه جوی نیجریه ای، این موضوع را شخصاً پذیرفت، زیرا دیده شد که به طور غیرقابل کنترلی برای مرگ او گریه می کند.

ویدیو را اینجا ببینید:

ستاره از اینکه اطرافیانش سعی کردند او را آرام کنند خیالش راحت شد.

بازدید کنید: newsblenda.com: برای اطلاعات بیشتر: