یک زن نیجریه ای به پیتر اوبی در ایالت انوگو کمک مالی می کند. او را “مرد فروتن” خطاب می کند (عکس)


یک زن نیجریه ای معروف به میشاک اونیبوچی مقداری پول به پیتر اوبی نامزد ریاست جمهوری حزب کارگر اهدا کرده است.

اونیبوچی که اوبی را در شهر ملاقات کرد

Enugu، او گفت که برای آن دعا کرد

هدیه ای که باید تهیه کنید

“مرد متواضع.”

«همچنین امروز خدا خواسته های من را مانند من مطرح کرد

کارهای پیتر اوبی را در رادیو شهری شنیدم. خدا را شکر می کنم که آرزوهایم را برآورده کرد، زیرا در شرف داشتن مردی فروتن هستم.»

تعهد مجموعه پاکت اوبی

قبل از سوار شدن به ماشین با او تماس بگیرید.