یک مرد سفید پوست پس از استفاده از توهین های نژادی و نمایش های ویدئویی مورد ضرب و شتم قرار گرفتمرد سفید پوست پس از استفاده از نرم افزارهای ویدئویی و نژادپرستانه مورد ضرب و شتم قرار گرفت – Newsblenda