یک نوجوان ۱۵ ساله وکسفورد که بر اثر حمله آسم جان خود را از دست داد، قلب همه کسانی را که ملاقات کرد، لمس کرد.


سالی مک‌نیرنی قلب همه کسانی را که می‌شناخت لمس کرد و تکه‌ای از همه را با خود برد.

اینها سخنان شانان خواهر سیلی در جشنی از زندگی او در روز پنجشنبه بعدازظهر در Newlands Cross Cormoratorium بود.